قراردادهایPMO

 PMO به عنوان یک تیم متخصص پروژه، فرآیندها، استانداردها و منابع مدیریت پروژه را تعیین و اجرا می‌کند.

نظارت، هماهنگی، برنامه ریزی و کنترل پروژه ها سرمایه گذاران در منطقه سنگان از طریق استمرار دفتر مدیریت پروژه PMO

کارفرما: سازمان توسعه معادن و صنایع مجتمع سنگ آهن سنگان

تاریخ:  ۱۳۹۵/۰۸/۰۶

مدت قرارداد: ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

نحوه روند کار
۱۰۰%
رضایت کارفرما
۹۰%

انجام امور مربوط به پیاده سازی و استقرار دفتر مدیریت پروژهPMO

کارفرما:شرکت ساخت زیربناهای لازم برای معادن و مناطق معدنی ایران

تاریخ:  ۱۳۹۴/۰۳/۲۷

مدت قرارداد: ۶ ماه

نحوه روند کار
۱۰۰%
رضایت کارفرما
۹۰%

مشاور کنترل پروژه منطقه دو تهران

 کارفرما: شهرداری منطقه دو تهران

تاریخ:  ۱۳۹۴/۱۱/۰۱

مدت قرارداد: 

نحوه روند کار
۵۷%
رضایت کارفرما
۹۰%

خدمات مشاوره در زمینه مسائل عمرانی و مهندسی طرح منطقه ویژه اقتصادی کاشان

 کارفرما:سازمان توسعه و نوسازی معادن طرح منطقه ویژه اقتصادی کاشان

تاریخ:  ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

مدت قرارداد: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

نحوه روند کار
۵۷%
رضایت کارفرما
۹۰%
ارتباط با تیم ما

مهندسین مشاور رهنمون خاک

پیمایش به بالا