قراردادهای پدافند غیر عامل

قرارداد مهندسین مشاور با پدافند غیر عامل می‌تواند به عنوان یک اسناد حقوقی مهم بین دو طرف، یعنی مهندسین مشاور و سازمان پدافند غیر عامل، مورد استفاده قرار گیرد.

ارائه خدمات مشاوره در زمینه پدافند غیرعامل در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

کارفرما: منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

تاریخ شروع:    ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

مدت قرارداد :  ۴ ماه

نحوه روند کار
۱۰۰%
رضایت کارفرما
۹۰%

خدمات مشاوره در زمینه پدافند غیر عامل در منطقه ویژه اقتصادی کاشان

کارفرما: منطقه ویژه اقتصادی کاشان

تاریخ:    ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

مدت قرارداد :  ۱ سال

نحوه روند کار
۱۰۰%
رضایت کارفرما
۹۰%

خدمات مشاوره جمع آوری، تجزیه، تجزیه و تحلیل اسناد و اطلاعات پایه، شناخت، سطح بندی و اولویت بندی مراکز ثقل و ارزیابی تهدیدات (پدافند غیرعامل)

کارفرما: منطقه ویژه اقتصادی لامرد

تاریخ شروع:    ۱۴۰۰/۰۴/۱۸

مدت قرارداد :  ۷ماه

نحوه روند کار
۱۰۰%
رضایت کارفرما
۹۰%

مطالعات پدافند غیرعامل خلیج فارس

کارفرما: منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

تاریخ شروع:    ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

مدت قرارداد : ۶ ماه

نحوه روند کار
۱۰۰%
رضایت کارفرما
۹۰%

مطالعات پدافند غیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان

کارفرما: منطقه ویژه اقتصادی پارسیان

تاریخ شروع:    ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

مدت قرارداد :  ۷ ماه

نحوه روند کار
۱۰۰%
رضایت کارفرما
۹۰%

تهیه گزارش توجیهی پدافند غیرعامل ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب و مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب شهر پاوه

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

تاریخ شروع:    ۱۴۰۲/۰۴/۰۹

مدت قرارداد :  ۴ ماه

نحوه روند کار
۱۰۰%
رضایت کارفرما
۹۰%

پدافند غیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

کارفرما: منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

تاریخ شروع:    ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

مدت قرارداد :  ۳ ماه

نحوه روند کار
۱۰۰%
رضایت کارفرما
۹۰%

خدمات مشاوره در زمینه پدافند غیر عامل در منطقه ویژه اقتصادی کاشان

کارفرما: منطقه ویژه اقتصادی کاشان

تاریخ شروع:    ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

مدت قرارداد :  ۱ سال

نحوه روند کار
۱۰۰%
رضایت کارفرما
۹۰%

 خدمات مشاوره جمع آوری، تجزیه، تجزیه و تحلیل اسناد و اطلاعات پایه، شناخت، سطح بندی و اولویت بندی مراکز ثقل و ارزیابی تهدیدات (پدافند غیرعامل)

کارفرما:منطقه ویژه اقتصادی لامرد

تاریخ شروع:    ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مدت قرارداد :  ۴ ماه

نحوه روند کار
۱۰۰%
رضایت کارفرما
۹۰%

پدافند غیرعامل در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

کارفرما: منطقه ویزه اقتصادی خلیج فارس

تاریخ شروع:  ۱۴۰۲/۱۰/۰۱

مدت قرارداد :  ۴ ماه

نحوه روند کار
۱۰۰%
رضایت کارفرما
۹۰%
پیمایش به بالا