قراردادهای پدافند غیر عامل

قرارداد مهندسین مشاور با پدافند غیر عامل می‌تواند به عنوان یک اسناد حقوقی مهم بین دو طرف، یعنی مهندسین مشاور و سازمان پدافند غیر عامل، مورد استفاده قرار گیرد.

ارائه خدمات مشاوره در زمینه پدافند غیرعامل در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

کارفرما: منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

تاریخ شروع:    ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

تاریخ پایان :  ۱۴۰۰/۰۸/۲۱

نحوه روند کار
۱۰۰%
رضایت کارفرما
۹۰%

خدمات مشاوره در زمینه پدافند غیر عامل در منطقه ویژه اقتصادی کاشان

کارفرما: منطقه ویژه اقتصادی کاشان

تاریخ:    ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تاریخ پایان :  ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

نحوه روند کار
۱۰۰%
رضایت کارفرما
۹۰%

خدمات مشاوره جمع آوری، تجزیه، تجزیه و تحلیل اسناد و اطلاعات پایه، شناخت، سطح بندی و اولویت بندی مراکز ثقل و ارزیابی تهدیدات (پدافند غیرعامل)

کارفرما: منطقه ویژه اقتصادی لامرد

تاریخ شروع:    ۱۴۰۰/۰۴/۱۸

تاریخ پایان :  ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

نحوه روند کار
۱۰۰%
رضایت کارفرما
۹۰%

مطالعات پدافند غیرعامل خلیج فارس

کارفرما: منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

تاریخ شروع:    ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

تاریخ پایان :  ۱۴۰۲/۰۱/۱۱

نحوه روند کار
۱۰۰%
رضایت کارفرما
۹۰%

مطالعات پدافند غیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان

کارفرما: منطقه ویژه اقتصادی پارسیان

تاریخ شروع:    ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

تاریخ پایان :  ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

نحوه روند کار
۱۰۰%
رضایت کارفرما
۹۰%

تهیه گزارش توجیهی پدافند غیرعامل ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب و مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب شهر پاوه

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

تاریخ شروع:    ۱۴۰۲/۰۴/۰۹

تاریخ پایان :  ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

نحوه روند کار
۱۰۰%
رضایت کارفرما
۹۰%

پدافند غیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

کارفرما: منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

تاریخ شروع:    ۱۴۰۱/۰۴/۰۶

تاریخ پایان :  ۱۴۰۱/۰۷/۰۶

نحوه روند کار
۱۰۰%
رضایت کارفرما
۹۰%

خدمات مشاوره در زمینه پدافند غیر عامل در منطقه ویژه اقتصادی کاشان

کارفرما: منطقه ویژه اقتصادی کاشان

تاریخ شروع:    ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

تاریخ پایان :  ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

نحوه روند کار
۱۰۰%
رضایت کارفرما
۹۰%

 خدمات مشاوره جمع آوری، تجزیه، تجزیه و تحلیل اسناد و اطلاعات پایه، شناخت، سطح بندی و اولویت بندی مراکز ثقل و ارزیابی تهدیدات (پدافند غیرعامل)

کارفرما:منطقه ویژه اقتصادی لامرد

تاریخ شروع:    ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

تاریخ پایان :  ۱۴۰۲/۰۸/۳۱

نحوه روند کار
۱۰۰%
رضایت کارفرما
۹۰%
پیمایش به بالا