قرارداد های پدافند غیر عامل

 این قرارداد شامل تعدادی بند و شرایط است که محدوده و مسئولیت‌های مهندسین مشاور برای ارائه خدمات مهندسی، طراحی و مشاوره به سازمان پدافند غیر عامل را تعیین می‌کند.

 
 

This contract includes several clauses and terms that define the scope and responsibilities of the consulting engineers in providing engineering, design, and advisory services to the non-military defense organization.

پیمایش به بالا