قـرارداد های طراحی شهـری

 این قراردادها شامل برنامه‌ریزی منطقه‌ای، طراحی خطوط راه، فضاهای عمومی، پارک‌ها، مراکز شهری و سایر زیرساخت‌های شهری است. با توجه به تعهدات رسمی، مهندسین مشاور رهنمون خاک مسئولیت دقت، کیفیت و برآورده کردن نیازهای شهری را به عهده می‌گیرند تا هویت شهری را به درستی منعکس کند.
 
These contracts encompass urban planning, road design, public spaces, parks, city centers, and other urban infrastructure. Under their official commitments, Rahnemoon Khak Consulting Engineers assume responsibility for accuracy, quality, and fulfilling the urban needs to accurately reflect the urban identity and design.
پیمایش به بالا