قرارداد های ساختمان

 

در قراردادهای مطالعات و نظارت ساختمان، وظایف و مسئولیت‌های متخصصان مطالعات و نظارت،شرایط و زمانبندی انجام مطالعات و نظارت، پرداخت‌ها و هزینه‌های مربوطه، شرایط خاتمه قرارداد و سایر موارد مرتبط به طور کامل تعریف و تنظیم می‌شود.در نهایت، قراردادهای مطالعات و نظارت ساختمان ابزاری قانونی و قراردادی هستند که در جهت ارتقاء کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها و پیشبرد پروژه‌های ساختمانی مؤثر هستند.

 
In contracts for construction studies and supervision, the responsibilities and duties of specialists in studies and supervision, the conditions a scheduling of conducting studies and supervision, payments and associated costs, contract termination conditions, and other relevant matters are fully defined and regulated. Ultimately, contracts for construction studies and supervision are legal and contractual tools that effectively contribute to enhancing the quality and safety of buildings and advancing construction projects.
پیمایش به بالا