دفتر مدیریت پروژه نهادی است که در سازمان های پروژه محور مورد استفاده قرار میگیرد و وجود آن مورد استفاده قرار میگیرد و وجود آن سبب رشد و تکامل فعالیت های مدیریت پروژه در سطح سازمان می شود.
دانش مدیریت پروژه فرایندی را که شامل یک سری سوالات اساسی برای موفقیت پروژه می باشد قبل از آغاز پروژه در اختیار تیم پروژه قرار می دهد به طوری که مجریان پروژه با پاسخ گویی به این سوالات می توانند پروژه را در مسیری پربازده و به صورت یکنواخت به پایان برسانند.
دانش مدیریت پروژه این امکان را در اختیار مدیران و تیم پروژه قرار می دهد تا روند اجرای تغییرات احتمالی در ابعاد مختلف پروژه را به خوبی اعمال کرده، در نهایت امکان مستند سازی رویدادهای پروژه را از ابتدا تا انتها، برای بهره گیری از تجربیات به دست آمده در پروژه های آتی در اختیار تیم پروژه قرار دهد