بازبینی و اظهار نظر در مورد تکنولوژی اجرای کار، نحوه تفکیک طرح به پروژه های مختلف، تعیین فصل مشترک بین خدمات قابل واگذاری، برنامه زمانی کلی اجرای طرح، ایجاد سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه، تعیین روش ها و سازماندهی پروزه ها در مرحله طراحی تفصیلی.