توجه ویژه به امر پژوهش و نوآوری و استفاده بهینه از تجربیات جهانی و تازه های علم پیچیدگی های  اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی ونیز تغییر پذیری عوامل محیطی که جملگی بیانگر الزام به انجام فعالیت های تحقیق و توسعه میباشد ،ماموریتی است که در دفتر تحقیق و توسعه (R&D)به انجام می رسد .

ماموریت های این دفتر به گونه ای تبیین و طراحی شده که با استراتژی فعلی و بلند مدت شرکت و نیز گسترش فعالیت ها و کسب نوآوری سازگار و همسو می باشد .

رئوس این فعالیت ها به شرح زیر است :

  1. تهییه بانک اطلاعاتی از نیروهای تخصصی داخل شرکت 
  2. جمع آوری فهرست پروژهای تحقیقاتی مورد نیاز امور ها ،قسمت ها و دفاتر داخل شرکت 
  3. برقراری ارتباط با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برا انجام پروژه های مشترک به منظور رفع مسائل و مشکلات فنی جاری شرکت 
  4. برقراری ارتباط با دانشگاه ها و استفاده از دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری از طریق انتخاب عنوان رساله ها با توجه به نیاز های شرکت 
  5. ترجمه کتب و مقالات معتبر و متناسب با فعالیت های شرکت و انتشار مستمر آنها 
  6. تحقیق و توسعه در خصوص گسترش دامنه فعالیت های شرکت در زمینه انواع زیر ساخت ها(از قبیل راه ،راه آهن ،حمل و نقل دریایی،بنادر ،فرودگاه،نفت وگاز ،تهییه نرم افزار ،تحقیقات زیست محیطی و ...)با استفاده از شاخص های استاندارد و به روز دنیا 
  7. تحقیق توسعه در خصوص بازاریابی برای شرکت 
  8. INNOVATION)انجام نو آوری) به منظور هدایت شرکت به سوی جذب پروژه های جدید به ویژه منابع انرژی و محیط زیست 
  9. تهییه ،توسعه و به روز رسانی نرم افزار های فنی مورد نیاز شرکت به گونه ای که با به کارگیری آنها نه تنها انجام بسیاری از فعالیت های فنی شرکت اتوماسیون شود،بلکه تاثیر چشم گیری درکاهش زمان مطالعات طرح ها جهت ارائه به کارفرمایان ایجاد شود .
  10. انجام تحقیقات در خصوص فرصت ها و تهدید های پیش روی شرکت و آسیب شناسی آنها به منظور استفاده از جایگاه این شرکت در عرصه های ملی و بین المللی