پارک ها ی علمی  و فناوری به عنوان یکی از نهادها ی اجتماعی و حلقه ای از زنجیره توسعه اقتصادی مبتی بر فناوری ،در دهه 1980 شکل گرفتند.از جمله ایجاد پارک های علم  و  فناوری ،افزایش نو آوری تکنولوژیک ،توسعه اقتصادی و اشتغال زایی متخصصین است و بسیاری از سیاست گذاران از پارک های فناوری به عنوان بخشی از یک راهبرد اندیشمند و هماهنگ برای توسعه ملی یا منطقه ای نام میبرند.از طرف دیگر پارک های فناوری به عنوان ابزار جلب شرکت های مبنتی بر فناوری پیشرفته در سطح بین المللی شناخته میشوند و علاوه بر آن محملی برای جذب متخصصین و دانشمندان و توسعه فعالیت کارآفرینان میباشد .

امروز بیش از 800پارک علمی و فناوری در بیش از 55 کشور جهان ایجاد شده و بیش از این مقدار در حال ساخت است که نشان از توجه کشور ها به این نهاد اجتماعی مهم دارد.

همچنین شکل گیری و توسعه بسیاری از پدیده ها ی نوظهور تکنولوژی از درون این پارک ها می باشد و تدولت ها می کوشند با ایجاد محیطی مناسب ، شرایط کار و فعالیت را برای شرکت های کوچک و متوسط،و جذب شرکت های بین المللی مبتنی بر فناوری را فراهم نمایند.لذا نقش دولت بخصوص در کشور های همچون ایران ،در توسعه و  موفقیت این پارک ها بسیار موثر وحیاتی میباشد.

در واقع میتوان گفت شرکت های علمی و تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری ،ایده جدیدی است که با هدف توسعه تکنولوژی و ایجاد شرایط مناسب جهت دست یابی سریع تر به نوآوری ها و  فناوری های برتر ایجاد شد و به دنبال آن بر خواستن موج انقلاب الکترونیک از این پارک ،جایگاه و اهمیت آن را روز به روز بیشتر  و مستحکم تر می شود.پارک ها ی علم وفناوری جریان دانش و فناوری را در میان دانشگاه ها ،موسسات ،شرکت های خصوصی و بازار به حرکت انداخته و مدیریت نموده و به عنوان ابزار جلب شرکت های مبتنی بر فناوری در سطوح بین المللی شناخته می شوند.همچنین نقش و جایگاه آنها با توجه به توانایی های توسعه تکنولوژی هر کشور ،اهداف،سیاستها ،و زیر ساخت های توسعه ای در آن کشور ها ارتباط مستقیم دارند .در ایران نیز توجه به راهبرد و سیاست ایجاد پارک ها از دو دهه گذشته مورد توجه واقع شده ،سبب شد تا پارک های متعددی در سطوح ملی و منطقه ای شکل بگیرد .اما به دلایل گوناگونی از جمله حمایتهای مالی و اعتباری مناسب ،مبهم و نامشخص بودن سیاست گذاری ها ،و مهم تر از آن ها فقدان ضوابط و شاخص های نظام مند در  زمینه طراحی و برنامه ریزی و... احداث برخی از پارک ها با موفقیت چندانی رو به رو نبوده است .