خط مشی کیفی شرکت مهندسین مشاور رهنمون خاک، طبق اصول ذیل خلاصه میگردد:

پیروی از کلیه آیین نامه، استانداردها و دستورالعمل های ملی و بین المللی که رعایت آنها در انجام مطالعات و نظارت پروژه ها لازم الاجرا می باشد.

توجه ویژه به نیاز ها و خواسته های اعلام شده توسط کارفرمایان در طراحی و نظارت بر اجرای پروژه ها

کسب و ارتقا مستمر سطح رضایتمندی کارفرمایان از نحوه ارائه خدمات به آنان

افزایش سطح مهارت های علمی و فنی کارمندان شرکت از طریق برقراری دوره های آموزشی مرتبط با حرفه و شرکت در سمینار های تخصصی

اولویت قایل شدن به کیفیت و خدمات قابل ارائه به کارفرمایان

افزایش کمی و کیفی قراردادهای شرکت با کارفرمایان مختلف

افزایش بهره وری کلیه فعالیت های شرکت

ایفای نقش در توسعه پایدار کشور